Motioner till årsstämma

Det är dags att lämna in eventuella motioner till styrelsen inför årsstämman den 25:e november 2021. Om du har något förslag gällande t.ex. investeringar eller åtgärder för föreningen kan du skriva en motion och mejla den till styrelsen på styrelsen@sveaett.se eller lägga den i föreningens brevlåda på Barkarbyvägen 60 senast den 31 oktober 2021. Motioner som inkommer efter detta datum kan inte tas upp på årsstämman.

It’s time to submit motions, if any, to the board before the annual general meeting on November 25th 2021. If you have a suggestion regarding for instance an investment or an action for the association, please email it to the board, styrelsen@sveaett.se, or place it in our mailbox on Barkarbyvägen 60, latest October 31st 2021. Motions submitted after this date will not be taken under consideration at the annual general meeting.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Årsstämma torsdag den 25 november. Nytt datum

Årsstämma kommer att genomföras torsdag den 25 november klockan 18:30. Plats församlingshemmet Järfälla kyrka. Formell kallelse kommer att distribueras och publiceras på webben under andra halvan av oktober.

The annual meeting will take place on thursday november 25th 18:30 (new date). Venue will be the parish home at Järfälla Kyrka. A formal notice will be distributed and published on the web during the second half of October.

Styrelsen

Brf Svea Ett

Balkongdörrar

Styrelsen behöver få information från lägenhetsinnehavare rörande balkongdörren/balkongdörrarna. Många medlemmar har eller har haft problem, då dörrbladen, karmen och/ eller beslagen inte hållit tillfredsställande kvalitet.

Var vänlig maila styrelsen om du upplever problem med balkongdörren/dörrarna så styrelsen kan bilda sig en omfattning om problemen.

The board needs to receive information from apartment owners regarding the balcony door / balcony doors. Many members have or have had problems, as the door leaves and/or fittings have not been of satisfactory quality.

Please email the board if you experience problems with the balcony door / doors so the board can get a picture the problems.

styrelsen@sveaett.se

Styrelsen

Trivsel i gymmet/Comfort in the gym

Ni som använder er av gymmet, vänligen ställ tillbaka vikter och hantlar på rätt plats när ni är klara.
Samtidigt vill vi att ni tar hand om eventuellt skräp och förpassar det där det hör hemma. Det har hittats tomburkar och annat skräp i gymmet som har lämnats kvar.

 

Gymmet är till för alla boende och vi vill att alla ska trivas där.

 

To you who use the gym. Please put weights and dumbbells back in their assigned places when you are done.
We also want you to take care of any trash you produce and put it where it belongs. Empty cans and other trash has been found left in the gym by some of the users.

 

The gym is for all residents and we want everyone to enjoy it.
Styrelsen/The board of Svea Ett

Hobbyrummet

Hej!
Vi har observerat att det, i vissa fall, i flera månader har stått målade saker och skräp i hobbyrummet.
Ni får gärna låta era nymålade saker stå där och torka. Men när ni är klara bör ni ta bort dem snarast för att lämna utrymmet för nästa person.
Vid städning i hobbyrummet har nu allt som stått där placerats längs ena väggen för upphämtning.
Det som står kvar efter 2021-06-04 kommer att kastas.
Things in the recreation/hobby room
We have noticed that painted things and garbage have, in some cases, been left in the recreation/hobby room for several months.
You are allowed to leave your newly painted things to dry. But when you are done, they should be removed quite quickly to leave room for the next person.
We have now cleaned the recreation/hobby room and placed everything that has been left there along one of the walls.
If they are still there after 2021-06-04, they will be thrown away.
/Styrelsen

Radonmätning klar!

Det fanns inga värden uppmätta i våra lägenheter som överskred gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft.

De vanligaste värdena var mellan 20-40 Bq. Några få lägenheter låg på 50-70 Bq och två stycken något över 100. I lägenheter med Bq som är högre än 70 kan det möjligt att ventilationen inte är tillfredsställande. Se därför till att ventilerna (ventilspjällen) ovanför fönstren ständigt är öppna, året runt. Detta är därutöver viktigt för att fastigheternas värmesystem ska fungera tillfredsställande. Se bild nedan. (Tryck dem utåt för att öppna)

Medlemmar som är intresserade av sitt resultat kan kontakta styrelsen (styrelsen@sveaett.se) med adress och lägenhetsnummer 3 siffror så e-postar vi protokollet.

Radon measurement complete!

There were no values ​​measured in our apartments that exceeded the limit value of 200 Bq per cubic meter of air. The most common values ​​were between 20-40 Bq. A few apartments were at 50-70 Bq and two at just over 100.  Make sure that the valves above the windows are constantly open, all year round. Closed valves/ventilation can lead to high a value of Bq.

Members who are interested in their results can contact the board (styrelsen@sveaett.se) with address and apartment number 3 digits and we will email the results.

 

Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar

Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande:

Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut en köksfläkt till någon annan typ av fläkt än den som var installerad när fastigheten var färdigbygg 2015 utan styrelsens tillstånd.

Däremot ansvarar bostadsrättshavaren för löpande underhåll och reparationer av köksfläkt.

Se även http://www.sveaett.se/?page_id=55

Kitchen fan, ventilation and heat. What is allowed?

The kitchen fan is part of the property’s heating and ventilation system. According to section 45 of the association’s statutes, the following applies:

The following measures may NOT be taken without the permission of the Board:

  1. intervention in load-bearing structure,
  2. Modification of existing piping for sewage, heat, gas or water; or
  3. other significant change to the apartment

This means that the tenant-owner is NOT allowed to replace a kitchen fan with any other type of fan than the one that was installed when the property was completed in 2015 without permission of the Board

On the other hand, the tenant-owner is responsible for maintenance and repairs of the kitchen fan.

 

Obligatorisk ventilationskontroll och Radonmätning

  • På uppdrag av Brf Svea Ett kommer Haninge sotning och ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 på

 

Karlslundsvägen 5 och 9:

Torsdag den 15/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30

samt

Karlslundsvägen 13,  Gripengatan 9 och Barkarbyvägen 60:

Fredag den 16/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30

 

  • Radonmätning kommer att avslutas på Karlslundsvägen 5 och 9

Torsdag 15/4 mellan 08:00-15:30

 

Om ni inte kan vara hemma aviserad tid var vänlig och lägg nycklar i lägenhetsdörrens nyckeltub så går vi in med tubnyckel.

OBS!!

För att underlätta arbetet är det tacksamt om ni flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till ventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum)

 

 

 

Värmeproblem

Efter tidigare strömavbrott har några lägenheter problem med värmeelementen. Styrelsen bedömer i dagsläget att värmesystemet efter detta avbrott behöver någon eller några dagar för att återigen fungera normalt

Nya filter under fönstren

Mejla styrelsen om du vill ha filter så att du kan byta ut dessa under fönstren. Obs! Inte alla lägenheter har filter under fönstren. Ange antal.

Send us an email if you want to change the filters underneath your windows. Note that not all apartments have these filters in the first place. Specify how many you need.

/Styrelsen