Internet i Gym fungerar 2020-03-13

Som följd av tidigare driftsavbrott fungerade inte internet i Gymet.

Detta är nu åtgärdat

Styrelsen

Att bo och vara delaktig i Brf Svea Ett

Hej alla medlemmar

Så här års brukar valberedningen höra av sig till er medlemmar för att kolla om det finns intresse av att vara med i styrelsen framöver (1 eller 2 år).

Tyvärr är intresset alltid väldigt svalt. I år har till exempel bara en av alla tillfrågade ställt upp på att vara suppleant i styrelsen. Detta är vi väldigt tacksamma för.

Något vi framöver behöver ha är en ny ordförande då nuvarande har önskat intresse att avveckla sig och framöver flytta från föreningen.

Nu kanske ni tänker ”Detta orkar jag inte bry mig om, det får någon annan ta hand om”.

Problemet med denna tankeställning är att majoriteten tänker så och även om en av nuvarande styrelseledamöterna skulle stiga fram och ta över så behöver vi fylla på bland ledamöterna.

Det många av er kanske inte vet är att om vi inte får ihop en styrelse, valberedning samt en ordförande i tid så måste föreningen likvideras (fastigheten säljs som hyresfastighet) och alla medlemmar förlorar då sin insats (en stor ekonomisk smäll). Läs följande länk för mer information om detta ( https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

För i och med köpet av er lägenhet köpte ni en del av bostadsrättsföreningen (som är en ekonomisk förening) samt rätten att bo i er lägenhet (på obestämd framtid) så länge ni följer föreningens stadgar och regler.

 • Likvideras föreningen förloras således rätten att bo i lägenheten samtidigt.

Vad kan vi göra (förutom att gå med i styrelsen) för att se till att detta inte händer?

Ni som medlemmar kan ta ansvar för en del av föreningen.
Exempelvis kan ni se till att miljörummet inte missbrukas, att bastun fungerar, att gymmet underhålls och att alla maskinerna fungerar, etc.
Det ekonomiska ansvaret och alla stora beslut tas fortfarande av styrelsen, men ni blir kontaktpersonen som vidarebefordrar eventuella större frågor/beslut till styrelsen.

På så vis minskar belastningen på styrelsen och fler kanske har tid över till denna typ av arbete.

Vad gör styrelsen?

 • Vi tar beslut med ekonomiskt ansvar mot föreningsmedlemmarna.
 • Vi ser till att den dagliga driften och underhållet av fastigheten fortgår.
 • Vi har möten (ca 2h) i snitt en gång i månaden.
 • Vi driver projekt för förbättring, upprustning och/eller renovering av fastigheten.

Om ni känner att ni inte har kunskap att göra detta så finns det kurser att gå som föreningen betalar.

Det finns kurser i hur man är ordförande och vad man förväntas göra etc.

Hoppas vi ses på årsstämman.

Hello

Around this time of the year, the nomination committee usually contacts you members to see if there is an interest in joining the board (for 1 or 2 years).

Unfortunately, the interest is always very low. This year, for example, only one of all respondents has volunteered to be a deputy on the board. We are very grateful for this.

Something we soon need to have is a new chairman, as the current has told us that he wants to phase out himeself as chairman and to move from the BRF in the future.

Now you may be thinking ”I can’t be bothered about this, someone else will take care of it”.

The problem with this way of thinking is that the majority thinks like this, and even if one of the current board members should step forward and take over as chariman, we need to fill the vacancy of the regular board members.

What many of you may not know is that if we do not get a complete board, a nomination committee and a chairman together in time, the association must be liquidated (the property is sold as a rental property) and all members then lose their financial stake in the BRF (a big financial blow). Read the following link for more information about this (in Swedish, https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

Because with the purchase of your apartment, you bought a part of the tenant-owner association (BRF, which is an economic association) and the right to live in your apartment (for an indefinite future) as long as you follow the association’s statutes and rules.

 • However if the association is liquidated, the right to live in the apartment is forfeited.

What can we do (besides join the board) to make sure this does not happen?

You, as members, can take responsibility for parts of the association (BRF).

For example, you can ensure that the ”miljörum” is not misused, that the sauna works, that the gym is maintained and that all the machines work, etc.

The financial responsibility and all major decisions are still made by the board, but you will be the contact person who forwards any major issues / decisions to the board.

In this way, the burden on the board is reduced and more people may have time over for this type of work.

 

What does the board do?

 • We make decisions with financial responsibility towards the association (BRF) members.
 • We ensure that the daily operation and maintenance of the property continues.
 • We have meetings (approx. 2h) on average once a month.
 • We run projects for improvement, refurbishment and / or renovation of the property.

If you feel that you do not have knowledge to do this, there are courses to take that the association (BRF) pays for.

There are courses in how to be chairman and what you are expected to do, etc.

 

Hope to see you at the annual meeting.

Balkongdörrar

Styrelsen behöver få information från lägenhetsinnehavare rörande balkongdörren/balkongdörrarna. Många medlemmar har eller har haft problem, då dörrbladen, karmen och/ eller beslagen inte hållit tillfredsställande kvalitet.

Var vänlig maila styrelsen om du upplever problem med balkongdörren/dörrarna så styrelsen kan bilda sig en omfattning om problemen.

The board needs to receive information from apartment owners regarding the balcony door / balcony doors. Many members have or have had problems, as the door leaves and/or fittings have not been of satisfactory quality.

Please email the board if you experience problems with the balcony door / doors so the board can get a picture the problems.

styrelsen@sveaett.se

Styrelsen

Trivsel i gymmet/Comfort in the gym

Ni som använder er av gymmet, vänligen ställ tillbaka vikter och hantlar på rätt plats när ni är klara.
Samtidigt vill vi att ni tar hand om eventuellt skräp och förpassar det där det hör hemma. Det har hittats tomburkar och annat skräp i gymmet som har lämnats kvar.

 

Gymmet är till för alla boende och vi vill att alla ska trivas där.

 

To you who use the gym. Please put weights and dumbbells back in their assigned places when you are done.
We also want you to take care of any trash you produce and put it where it belongs. Empty cans and other trash has been found left in the gym by some of the users.

 

The gym is for all residents and we want everyone to enjoy it.
Styrelsen/The board of Svea Ett

Hobbyrummet

Hej!
Vi har observerat att det, i vissa fall, i flera månader har stått målade saker och skräp i hobbyrummet.
Ni får gärna låta era nymålade saker stå där och torka. Men när ni är klara bör ni ta bort dem snarast för att lämna utrymmet för nästa person.
Vid städning i hobbyrummet har nu allt som stått där placerats längs ena väggen för upphämtning.
Det som står kvar efter 2021-06-04 kommer att kastas.
Things in the recreation/hobby room
We have noticed that painted things and garbage have, in some cases, been left in the recreation/hobby room for several months.
You are allowed to leave your newly painted things to dry. But when you are done, they should be removed quite quickly to leave room for the next person.
We have now cleaned the recreation/hobby room and placed everything that has been left there along one of the walls.
If they are still there after 2021-06-04, they will be thrown away.
/Styrelsen

Radonmätning klar!

Det fanns inga värden uppmätta i våra lägenheter som överskred gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft.

De vanligaste värdena var mellan 20-40 Bq. Några få lägenheter låg på 50-70 Bq och två stycken något över 100. I lägenheter med Bq som är högre än 70 kan det möjligt att ventilationen inte är tillfredsställande. Se därför till att ventilerna (ventilspjällen) ovanför fönstren ständigt är öppna, året runt. Detta är därutöver viktigt för att fastigheternas värmesystem ska fungera tillfredsställande. Se bild nedan. (Tryck dem utåt för att öppna)

Medlemmar som är intresserade av sitt resultat kan kontakta styrelsen (styrelsen@sveaett.se) med adress och lägenhetsnummer 3 siffror så e-postar vi protokollet.

Radon measurement complete!

There were no values ​​measured in our apartments that exceeded the limit value of 200 Bq per cubic meter of air. The most common values ​​were between 20-40 Bq. A few apartments were at 50-70 Bq and two at just over 100.  Make sure that the valves above the windows are constantly open, all year round. Closed valves/ventilation can lead to high a value of Bq.

Members who are interested in their results can contact the board (styrelsen@sveaett.se) with address and apartment number 3 digits and we will email the results.

 

Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar

Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande:

Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd:

 1. ingrepp i bärande konstruktion,
 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut en köksfläkt till någon annan typ av fläkt än den som var installerad när fastigheten var färdigbygg 2015 utan styrelsens tillstånd.

Däremot ansvarar bostadsrättshavaren för löpande underhåll och reparationer av köksfläkt.

Se även http://www.sveaett.se/?page_id=55

Kitchen fan, ventilation and heat. What is allowed?

The kitchen fan is part of the property’s heating and ventilation system. According to section 45 of the association’s statutes, the following applies:

The following measures may NOT be taken without the permission of the Board:

 1. intervention in load-bearing structure,
 2. Modification of existing piping for sewage, heat, gas or water; or
 3. other significant change to the apartment

This means that the tenant-owner is NOT allowed to replace a kitchen fan with any other type of fan than the one that was installed when the property was completed in 2015 without permission of the Board

On the other hand, the tenant-owner is responsible for maintenance and repairs of the kitchen fan.

 

Obligatorisk ventilationskontroll och Radonmätning

 • På uppdrag av Brf Svea Ett kommer Haninge sotning och ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 på

 

Karlslundsvägen 5 och 9:

Torsdag den 15/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30

samt

Karlslundsvägen 13,  Gripengatan 9 och Barkarbyvägen 60:

Fredag den 16/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30

 

 • Radonmätning kommer att avslutas på Karlslundsvägen 5 och 9

Torsdag 15/4 mellan 08:00-15:30

 

Om ni inte kan vara hemma aviserad tid var vänlig och lägg nycklar i lägenhetsdörrens nyckeltub så går vi in med tubnyckel.

OBS!!

För att underlätta arbetet är det tacksamt om ni flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till ventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum)

 

 

 

Värmeproblem

Efter tidigare strömavbrott har några lägenheter problem med värmeelementen. Styrelsen bedömer i dagsläget att värmesystemet efter detta avbrott behöver någon eller några dagar för att återigen fungera normalt

Nya filter under fönstren

Mejla styrelsen om du vill ha filter så att du kan byta ut dessa under fönstren. Obs! Inte alla lägenheter har filter under fönstren. Ange antal.

Send us an email if you want to change the filters underneath your windows. Note that not all apartments have these filters in the first place. Specify how many you need.

/Styrelsen