Kallelse till stämma 23 november 2023

Alla medlemmar i Brf Svea Ett kallas till ordinarie stämma i Järfälla församlingshus torsdag den 23:e november 2023 kl 19:00. Adressen är Kyrkvägen 12. Enklare förtäring serveras från 18:30

Järfälla församlingshus ligger alldeles bredvid Järfälla kyrka i Barkarby. Avståndet från Svea Ett till församlingshuset är ca. 600 meter fågelvägen. Vill du åka bil så finns det parkeringsplatser vid församlingshuset.

Du anmäler dig nederst på denna sida. Du måste visa ID-handling vid entrén, som visar att du har rätt att delta i ev. omröstningar. Har du inte med dig ID-handling är du välkommen att lyssna.

Tillsammans med denna kallelse får du: Dagordning

Årsredovisning delas ut senare men finns digitalt på vår hemsida innan mötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Dagordning

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enl §15 i stadgarna
 • Motioner
 1. Stämmans avslutande

Bastu trasig

Hej

Vi har ett elfel i bastun för närvarande. Bokning kommer därför inte kunna ske under tiden för reparation.

Hälsningar

Styrelsen

Varmvattenmätare

Varmvatten debiteras som bekant separat efter förbrukning.

Under hösten/vintern kommer varmvattenmätare att bytas ut. Mer info kommer vilken eller vilka veckor detta kommer att ske.

Vid byte behövs tillgång till respektive lägenhet. Skulle ni inte vara hemma ber vi er hänga dörrnyckeln i tuben. Bytet tar cirka en halvtimme.

Styrelsen

 

Grovtvättstuga

Från och med november kommer det bara gå att boka ett tvättpass per vecka.

Hälsningar

Styrelsen

Bastubokning nu åter i funktion 2023-06-08

Hej

Bastun är nu återigen bokningsbar.

Styrelsen/The board

Byte rörelsesensorer armaturer

Hej alla medlemmar

Vi håller på att byta ut alla rörelsesensorer för armaturer i trapphusen under jan-mars-23.

Ber om ursäkt för eventuella störningar.

Styrelsen

Hello all members

We are in the process of replacing all motion sensors for luminaires in the stairwells during January-March.-23

Apologies for any disturbance.

The board

Problem med sopsug för plast åtgärdat

Det är nu åtgärdat.

För allmän kännedom vill vi påpeka att föreningen alltid felanmäler när problem uppstår. Entreprenörer som reparerar eller lagar kommer dock INTE inom 1 timme. Ibland kan det ta en eller flera dagar, till och med veckor.

Skulle just problemet med sopsug av plast uppstå igen ber vi medlemmar att slänga plast på den kommunala förpackningsinsamlingen bredvid ICA-Maxi

Problems with vacuum plastics

It is now fixed.

For general information, we would like to point out that the association always reports errors when problems arise. However, contractors who repair or fix do NOT come within 1 hour. Sometimes it can take one or more days, even weeks.

Should the problem with vacuuming plastic arise again, we ask members to throw away plastic at the municipal packaging collection site next to ICA-Maxi

Styrelsen

 

Färgkoder för tak och vägg

Färgen för tak är uppdaterad och finns under ”Hur gör jag om…”

Internet i Gym fungerar 2020-03-13

Som följd av tidigare driftsavbrott fungerade inte internet i Gymet.

Detta är nu åtgärdat

Styrelsen

Att bo och vara delaktig i Brf Svea Ett

Hej alla medlemmar

Så här års brukar valberedningen höra av sig till er medlemmar för att kolla om det finns intresse av att vara med i styrelsen framöver (1 eller 2 år).

Tyvärr är intresset alltid väldigt svalt. I år har till exempel bara en av alla tillfrågade ställt upp på att vara suppleant i styrelsen. Detta är vi väldigt tacksamma för.

Något vi framöver behöver ha är en ny ordförande då nuvarande har önskat intresse att avveckla sig och framöver flytta från föreningen.

Nu kanske ni tänker ”Detta orkar jag inte bry mig om, det får någon annan ta hand om”.

Problemet med denna tankeställning är att majoriteten tänker så och även om en av nuvarande styrelseledamöterna skulle stiga fram och ta över så behöver vi fylla på bland ledamöterna.

Det många av er kanske inte vet är att om vi inte får ihop en styrelse, valberedning samt en ordförande i tid så måste föreningen likvideras (fastigheten säljs som hyresfastighet) och alla medlemmar förlorar då sin insats (en stor ekonomisk smäll). Läs följande länk för mer information om detta ( https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

För i och med köpet av er lägenhet köpte ni en del av bostadsrättsföreningen (som är en ekonomisk förening) samt rätten att bo i er lägenhet (på obestämd framtid) så länge ni följer föreningens stadgar och regler.

 • Likvideras föreningen förloras således rätten att bo i lägenheten samtidigt.

Vad kan vi göra (förutom att gå med i styrelsen) för att se till att detta inte händer?

Ni som medlemmar kan ta ansvar för en del av föreningen.
Exempelvis kan ni se till att miljörummet inte missbrukas, att bastun fungerar, att gymmet underhålls och att alla maskinerna fungerar, etc.
Det ekonomiska ansvaret och alla stora beslut tas fortfarande av styrelsen, men ni blir kontaktpersonen som vidarebefordrar eventuella större frågor/beslut till styrelsen.

På så vis minskar belastningen på styrelsen och fler kanske har tid över till denna typ av arbete.

Vad gör styrelsen?

 • Vi tar beslut med ekonomiskt ansvar mot föreningsmedlemmarna.
 • Vi ser till att den dagliga driften och underhållet av fastigheten fortgår.
 • Vi har möten (ca 2h) i snitt en gång i månaden.
 • Vi driver projekt för förbättring, upprustning och/eller renovering av fastigheten.

Om ni känner att ni inte har kunskap att göra detta så finns det kurser att gå som föreningen betalar.

Det finns kurser i hur man är ordförande och vad man förväntas göra etc.

Hoppas vi ses på årsstämman.

Hello

Around this time of the year, the nomination committee usually contacts you members to see if there is an interest in joining the board (for 1 or 2 years).

Unfortunately, the interest is always very low. This year, for example, only one of all respondents has volunteered to be a deputy on the board. We are very grateful for this.

Something we soon need to have is a new chairman, as the current has told us that he wants to phase out himeself as chairman and to move from the BRF in the future.

Now you may be thinking ”I can’t be bothered about this, someone else will take care of it”.

The problem with this way of thinking is that the majority thinks like this, and even if one of the current board members should step forward and take over as chariman, we need to fill the vacancy of the regular board members.

What many of you may not know is that if we do not get a complete board, a nomination committee and a chairman together in time, the association must be liquidated (the property is sold as a rental property) and all members then lose their financial stake in the BRF (a big financial blow). Read the following link for more information about this (in Swedish, https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

Because with the purchase of your apartment, you bought a part of the tenant-owner association (BRF, which is an economic association) and the right to live in your apartment (for an indefinite future) as long as you follow the association’s statutes and rules.

 • However if the association is liquidated, the right to live in the apartment is forfeited.

What can we do (besides join the board) to make sure this does not happen?

You, as members, can take responsibility for parts of the association (BRF).

For example, you can ensure that the ”miljörum” is not misused, that the sauna works, that the gym is maintained and that all the machines work, etc.

The financial responsibility and all major decisions are still made by the board, but you will be the contact person who forwards any major issues / decisions to the board.

In this way, the burden on the board is reduced and more people may have time over for this type of work.

 

What does the board do?

 • We make decisions with financial responsibility towards the association (BRF) members.
 • We ensure that the daily operation and maintenance of the property continues.
 • We have meetings (approx. 2h) on average once a month.
 • We run projects for improvement, refurbishment and / or renovation of the property.

If you feel that you do not have knowledge to do this, there are courses to take that the association (BRF) pays for.

There are courses in how to be chairman and what you are expected to do, etc.

 

Hope to see you at the annual meeting.