Kallelse till stämma 23 november 2023

Alla medlemmar i Brf Svea Ett kallas till ordinarie stämma i Järfälla församlingshus torsdag den 23:e november 2023 kl 19:00. Adressen är Kyrkvägen 12. Enklare förtäring serveras från 18:30

Järfälla församlingshus ligger alldeles bredvid Järfälla kyrka i Barkarby. Avståndet från Svea Ett till församlingshuset är ca. 600 meter fågelvägen. Vill du åka bil så finns det parkeringsplatser vid församlingshuset.

Du anmäler dig nederst på denna sida. Du måste visa ID-handling vid entrén, som visar att du har rätt att delta i ev. omröstningar. Har du inte med dig ID-handling är du välkommen att lyssna.

Tillsammans med denna kallelse får du: Dagordning

Årsredovisning delas ut senare men finns digitalt på vår hemsida innan mötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Dagordning

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enl §15 i stadgarna
 • Motioner
 1. Stämmans avslutande