Att bo och vara delaktig i Brf Svea Ett

Hej alla medlemmar

Så här års brukar valberedningen höra av sig till er medlemmar för att kolla om det finns intresse av att vara med i styrelsen framöver (1 eller 2 år).

Tyvärr är intresset alltid väldigt svalt. I år har till exempel bara en av alla tillfrågade ställt upp på att vara suppleant i styrelsen. Detta är vi väldigt tacksamma för.

Något vi framöver behöver ha är en ny ordförande då nuvarande har önskat intresse att avveckla sig och framöver flytta från föreningen.

Nu kanske ni tänker ”Detta orkar jag inte bry mig om, det får någon annan ta hand om”.

Problemet med denna tankeställning är att majoriteten tänker så och även om en av nuvarande styrelseledamöterna skulle stiga fram och ta över så behöver vi fylla på bland ledamöterna.

Det många av er kanske inte vet är att om vi inte får ihop en styrelse, valberedning samt en ordförande i tid så måste föreningen likvideras (fastigheten säljs som hyresfastighet) och alla medlemmar förlorar då sin insats (en stor ekonomisk smäll). Läs följande länk för mer information om detta ( https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

För i och med köpet av er lägenhet köpte ni en del av bostadsrättsföreningen (som är en ekonomisk förening) samt rätten att bo i er lägenhet (på obestämd framtid) så länge ni följer föreningens stadgar och regler.

  • Likvideras föreningen förloras således rätten att bo i lägenheten samtidigt.

Vad kan vi göra (förutom att gå med i styrelsen) för att se till att detta inte händer?

Ni som medlemmar kan ta ansvar för en del av föreningen.
Exempelvis kan ni se till att miljörummet inte missbrukas, att bastun fungerar, att gymmet underhålls och att alla maskinerna fungerar, etc.
Det ekonomiska ansvaret och alla stora beslut tas fortfarande av styrelsen, men ni blir kontaktpersonen som vidarebefordrar eventuella större frågor/beslut till styrelsen.

På så vis minskar belastningen på styrelsen och fler kanske har tid över till denna typ av arbete.

Vad gör styrelsen?

  • Vi tar beslut med ekonomiskt ansvar mot föreningsmedlemmarna.
  • Vi ser till att den dagliga driften och underhållet av fastigheten fortgår.
  • Vi har möten (ca 2h) i snitt en gång i månaden.
  • Vi driver projekt för förbättring, upprustning och/eller renovering av fastigheten.

Om ni känner att ni inte har kunskap att göra detta så finns det kurser att gå som föreningen betalar.

Det finns kurser i hur man är ordförande och vad man förväntas göra etc.

Hoppas vi ses på årsstämman.

Hello

Around this time of the year, the nomination committee usually contacts you members to see if there is an interest in joining the board (for 1 or 2 years).

Unfortunately, the interest is always very low. This year, for example, only one of all respondents has volunteered to be a deputy on the board. We are very grateful for this.

Something we soon need to have is a new chairman, as the current has told us that he wants to phase out himeself as chairman and to move from the BRF in the future.

Now you may be thinking ”I can’t be bothered about this, someone else will take care of it”.

The problem with this way of thinking is that the majority thinks like this, and even if one of the current board members should step forward and take over as chariman, we need to fill the vacancy of the regular board members.

What many of you may not know is that if we do not get a complete board, a nomination committee and a chairman together in time, the association must be liquidated (the property is sold as a rental property) and all members then lose their financial stake in the BRF (a big financial blow). Read the following link for more information about this (in Swedish, https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ingen-styrelse-kan-ge-ekonomisk-small).

Because with the purchase of your apartment, you bought a part of the tenant-owner association (BRF, which is an economic association) and the right to live in your apartment (for an indefinite future) as long as you follow the association’s statutes and rules.

  • However if the association is liquidated, the right to live in the apartment is forfeited.

What can we do (besides join the board) to make sure this does not happen?

You, as members, can take responsibility for parts of the association (BRF).

For example, you can ensure that the ”miljörum” is not misused, that the sauna works, that the gym is maintained and that all the machines work, etc.

The financial responsibility and all major decisions are still made by the board, but you will be the contact person who forwards any major issues / decisions to the board.

In this way, the burden on the board is reduced and more people may have time over for this type of work.

 

What does the board do?

  • We make decisions with financial responsibility towards the association (BRF) members.
  • We ensure that the daily operation and maintenance of the property continues.
  • We have meetings (approx. 2h) on average once a month.
  • We run projects for improvement, refurbishment and / or renovation of the property.

If you feel that you do not have knowledge to do this, there are courses to take that the association (BRF) pays for.

There are courses in how to be chairman and what you are expected to do, etc.

 

Hope to see you at the annual meeting.