Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar

Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande:

Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut en köksfläkt till någon annan typ av fläkt än den som var installerad när fastigheten var färdigbygg 2015 utan styrelsens tillstånd.

Däremot ansvarar bostadsrättshavaren för löpande underhåll och reparationer av köksfläkt.

Se även http://www.sveaett.se/?page_id=55

Kitchen fan, ventilation and heat. What is allowed?

The kitchen fan is part of the property’s heating and ventilation system. According to section 45 of the association’s statutes, the following applies:

The following measures may NOT be taken without the permission of the Board:

  1. intervention in load-bearing structure,
  2. Modification of existing piping for sewage, heat, gas or water; or
  3. other significant change to the apartment

This means that the tenant-owner is NOT allowed to replace a kitchen fan with any other type of fan than the one that was installed when the property was completed in 2015 without permission of the Board

On the other hand, the tenant-owner is responsible for maintenance and repairs of the kitchen fan.