Radonmätning klar!

Det fanns inga värden uppmätta i våra lägenheter som överskred gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft.

De vanligaste värdena var mellan 20-40 Bq. Några få lägenheter låg på 50-70 Bq och två stycken något över 100. I lägenheter med Bq som är högre än 70 kan det möjligt att ventilationen inte är tillfredsställande. Se därför till att ventilerna (ventilspjällen) ovanför fönstren ständigt är öppna, året runt. Detta är därutöver viktigt för att fastigheternas värmesystem ska fungera tillfredsställande. Se bild nedan. (Tryck dem utåt för att öppna)

Medlemmar som är intresserade av sitt resultat kan kontakta styrelsen (styrelsen@sveaett.se) med adress och lägenhetsnummer 3 siffror så e-postar vi protokollet.

Radon measurement complete!

There were no values ​​measured in our apartments that exceeded the limit value of 200 Bq per cubic meter of air. The most common values ​​were between 20-40 Bq. A few apartments were at 50-70 Bq and two at just over 100.  Make sure that the valves above the windows are constantly open, all year round. Closed valves/ventilation can lead to high a value of Bq.

Members who are interested in their results can contact the board (styrelsen@sveaett.se) with address and apartment number 3 digits and we will email the results.